جستجوی پیشرفته (افکارسنجی)

افکار سـنجی

افـکار ســنجی و ارزیابی برنامه

پس از پایان هر برنامه مناسبتی مهمترین مسئله ای که ذهن برگزارکنندگان را به خود مشغول می کند، این مسئله می باشد که برنامه اجرا شده تا چه حد بر مخاطبین تاثیر گذار بوده و آیا مطالب ارائه شده مورد پذیرش مخاطبین بوده  یا خیر ...
  • تاریخ انتشار: شنبه, 03 بهمن 1394